Výhody pro všechny účastníky systému zdravotnictví

Občan a pacient

Zkvalitnění péče a zvýšení informovanosti o vlastním zdraví díky přístupu ke svým kompletním zdravotním záznamům, úplná kontrola nad svými zdravotními daty, včetně medikace a laboratorních vyšetření.

Výhody pro všechny účastníky systému zdravotnictví

Lékař

Kvalitnější léčba, efektivnější preskripce a lepší plánování úkonů díky úplným informacím o zdravotní historii pacienta.

Výhody pro všechny účastníky systému zdravotnictví

Pojišťovna

Snížení preskripce až o 25%, redukce opakovaných vyšetření, úplná a aktuální data, prevence a lepší odhalitelnost podvodů.

Výhody pro všechny účastníky systému zdravotnictví

Zdravotnické zařízení

Kvalitnější služba pacientům, méně čekání a nižší náklady díky kvalitnějšímu plánování.

Výhody pro všechny účastníky systému zdravotnictví

Lékárna

Snížení administrativy, zvýšení bezpečnosti výdeje léků a menší prostor pro chyby nebo podvodné chování.

Výhody pro všechny účastníky systému zdravotnictví

Stát

Zlepšení péče o zdraví občanů, menší ztráty v systému, přesná data a větší spokojenost se zdravotnictvím.

O systému eHealth

Jádrem řešení eHealth, integrovaného společností Ness, je Národní zdravotnický informační systém (NZIS), který využívá lokálně kontrolovaný cloudový koncept pro centrální úložiště aplikací a zdravotních údajů. Poskytuje řízený přístup ke kompletním zdravotním údajům a pacientovi dává právo řídit přístup lékařů a zdravotnických zařízení k jeho datům. Aplikace NZIS odpovídají čtyřem hlavním prioritám typického projektu elektronizace zdravotnictví:​​

ePreskripce

Spolu s eDispenzací a eMedikací umožňuje lékaři evidované podání léku nebo vystavení elektronického receptu, lékárně jeho registrované vydávání a všem povolaným zobrazení předepsaných, vydaných a podaných léků.

Management pacienta

eAlokace je soubor cloudových služeb, využívaných lékaři k plánování úkonů a návštěv pacienta (včetně SMS a e-mail notifikací).

Elektronická zdravotní knížka

Umožňuje pacientovi bezpečný přístup (elektronický OP, PIN) k záznamům o vyšetření, laboratorních výsledcích, užívání předepsaných léků a očkování a jejich zpřístupnění např. specialistům dle potřeby.

Národní portál zdraví

Tvoří centrální přístupový bod občana k jeho Elektronické zdravotní knížce i při získávání informací o nemocech, péči o zdraví, lidském těle, řešení životních situací i systému zdravotnictví.

Proč právě Ness eHealth

Komplexní řešení ověřené nasazením v praxi na národní úrovni

Přístupová práva ke svým údajům řídí vždy pacient

Není třeba měnit zavedené informační systémy poskytovatelů zdravotní péče

Propracovaný systém přístupových aplikací s potenciálem dalšího rozvoje

Systém zajišťuje maximální bezpečnost, data jsou dobře chráněna proti všem rizikům

Cloudová architektura odolná proti technologickému zastarávání

Bezpečnost

Systém eHealth poskytuje maximální bezpečnost citlivých pacientských dat před nepovolaným přístupem, odcizením či změnou, přičemž přístupová práva ke svým údajům řídí pacient. Bezpečnost systému je dle metodiky SDL budována od analýzy a návrhu architektury přes kontrolu kódů a testování v průběhu realizace a nasazení až po zajištění prostorové, fyzické a procesní bezpečnosti. Klinické údaje pacientů vznikají v informačních systémech poskytovatelů zdravotní péče a jsou uchovávány v centrálních databázích NZIS. Celé řešení využívá systém oddělení klinických a demografických dat, která není možné spojit bez oprávnění (karta zdravotního pracovníka, certifikát pacienta, 2x PIN).

Výsledkem je bezpečná aplikace v zabezpečeném prostředí. Ochrana dat je zajištěna nejen proti útokům zvenku, ale například i před administrátory. Ani správce dat nemá možnost zdrojová data číst, párovat a narušit koncept ochrany dat. Úrovně zabezpečení jednotlivých vrstev jsou škálovatelné a konfigurovatelné.

Vazba na eGovernment

Systém zdravotnictví eHealth je samozřejmou součástí elektronizace státní správy. Je propojen se zdroji eGovernmentu, s registry údajů, občanů, profesních sdružení i s registrem léků. Cílem eHealth je díky technologiím urychlit nezbytné procesy a usnadnit občanům život.

  • eHealth reprezentuje první přímý užitek eGOV, se kterým se většina občanů potká
  • eHealth je nejosobnější funkce eGovernmentu, dotýká se fyzicky všech občanů a propojuje je se službami státu
  • eHealth využívá klíčových elementů eGOV jako eID, nebo systém notifikací a zabezpečené datové schránky

schéma eHealth

 

Centrální role pacienta

Systém eHealth umožňuje pacientovi lépe plánovat a řídit péči o své zdraví, dává mu přesné, ověřené a úplné informace o jeho zdravotním stavu, vyšetřeních, lécích či laboratorních výsledcích. Zároveň posiluje jeho odpovědnost i právo řídit a upravovat přístup k jeho zdravotní historii blízkým lidem, nebo jiným lékařům.

Technologie pro eHealth

Architektura systému:

  • databázové jádro (centrální registry s oddělenými klinickými a demografickými údaji)
  • aplikační vrstva řídících a obslužných aplikací uživatelských aplikací a administrátorské podpory
  • rozhraní pro napojení aplikací třetích stran do řízené zdravotní sítě (např. IS poskytovatelů zdravotní péče)

Systém je postaven převážně na aplikačních a databázových platformách Microsoft. Pro některé specifické prvky řízení sítí a některé hardwarové bezpečnostní prvky je z funkčních důvodů použit systém Linux.

technologie pro eHealth

Praktické nasazení systému na Slovensku

Ness vedl tým dodavatelů při koncepční a legislativní přípravě a integraci národního eHealth řešení na Slovensku. Systém byl v roce 2016 spuštěn do ostrého provozu. Slovenští občané tak mohou těžit ze všech popsaných výhod národního elektronizovaného zdravotnictví.

Klíčovou součástí systému je Národný portál zdravia, který je centrálním přístupovým bodem pro 5,5 miliónu slovenských občanů k jejich Elektronické zdravotní knížce občana, získávání informací o nemocech, péči o zdraví i službách a systému zdravotnictví. Více na www.ezdravotnictvo.sk

Jak eHealth v praxi funguje

Kontaktujte nás

Rádi vám poskytneme další informace

  • Zásady ochrany osobních údajů